ALMAGEA NAGRADE DIJELI, USPJEŠNO PLANIRANJE OBITELJI VAM ŽELI!

Pravilnik nagradne igre "Almagea nagrade dijeli, uspješno planiranje obitelji Vam želi!"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Almagea d.o.o., Ulica Julija Knifera 4, Zagreb, OIB 23349571806, donosi sljedeća

                             PRAVILA NAGRADNE IGRE
„ALMAGEA NAGRADE DIJELI, USPJEŠNO PLANIRANJE OBITELJI VAM ŽELI“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Almagea d.o.o., Ulica Julija Knifera 4, Zagreb, OIB 23349571806. Podršku u provođenju nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje i mjesto nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 13. studenoga 2017. do 13. prosinca 2017. u ljekarnama na području Republike Hrvatske, koje u svojim prostorima imaju istaknut odobreni plakat nagradne igre „ALMAGEA NAGRADE DIJELI, USPJEŠNO PLANIRANJE OBITELJI VAM ŽELI“.

Popis svih ljekarni u kojima se provodi nagradna igra objavljuje se na Internet stranici www.almagea.hr.

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i proizvoda Almagea® PRENATAL OMEGA3+.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre u ljekarnama na području Republike Hrvatske, koje u svojim prostorima imaju istaknut odobreni plakat nagradne igre „ALMAGEA NAGRADE DIJELI, USPJEŠNO PLANIRANJE OBITELJI VAM ŽELI“, kupiti Almagea® PRENATAL OMEGA3+ i broj računa prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: ALMAGEA, broj računa, ime i prezime sudionika, adresa stanovanja (ulica, mjesto i poštanski broj) sudionika, na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta (ponovljena) prijava sudjelovanja će biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem na teritoriju Republike Hrvatske.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji (roditelji, djeca, supružnici, braća i sestre).

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:
- 1 x 3.000,00 kn na potrošačkoj kartici za Vas i Vašu bebu
- 2 x 1.500,00 kn poklon kartica za opremanje dječje sobe u IKEA trgovinama
- 5 x 500,00 kn darovni bon u Baby Center trgovinama
- 8 x 300,00 kn darovna kartica u Müller trgovinama
- 24 x Almagea® PRENATAL OMEGA3+ proizvod (pojedinačna vrijednost 205,00 kn).

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 15.820,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika održat će se 14. prosinca 2017. u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije koja će nadgledati izvlačenje dobitnika nagrada.

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se dobitnikova prijava sudjelovanja u nagradnoj igri utvrdi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Komisija će sačinit zapisnik o izvlačenju dobitnika nagradne igre koji sadržava: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena, prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, imena i prezimena i adrese dobitnika te naziv te vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.


Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana izvlačenja dobitnika na Internet stranici www.almagea.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave i originalnog računa iz točke 4. ovih pravila.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, u roku od 8 dana od isteka roka za preuzimanje nagrade bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave i originalnog računa iz točke 4. ovih pravila. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz dokaz o svojstvu roditelja odnosno skrbnika, u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnici daju privolu / suglasnost da, njihove osobne podatke, a pogotovo ime i prezime, adresu te fotografiju, audio i video zapis dobitnika Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i bilo kakve daljnje suglasnosti dobitnika te da se ti podaci mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u mirovanje samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.almagea.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.almagea.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku ima pravo pisanim putem zatražiti od Priređivača da ga obavijesti o prikupljenim osobnim podacima, da ispravi njegove osobne podatke, da prestane s obradom njegovih osobnih podataka, kao i da prestane primati marketinške obavijesti Priređivača.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonima.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Dodatno

Prijavite se na naš newsletter & pratite nas na Facebooku i Instagramu