Kurkumin kao potporna terapija kod depresije

    7 MIN      ALMAGEA      09.01.2024

Veliki depresivni poremećaj (engl. Major Depressive Disorder, MDD) jedan je od najčešćih psihosomatskih poremećaja koji pokazuje izraženu tendenciju porasta. U svrhu olakšanja simptoma depresije pacijentima se pripisuju različite vrste antidepresiva, od inhibitora monoaminooksidaze do inhibitora ponovne pohrane serotonina. Unatoč širokoj dostupnosti ovih supstanci, procjenjuje se da otprilike 30 % pacijenata ne reagira na terapiju antidepresivima te 70 % pacijenata ne uspijeva postići kompletnu remisiju (1).

Kao vodeći uzrok depresije često se navodi smanjena koncentracija monoamina, ponajprije serotonina, noradrenalina i dopamina u sinaptičkoj membrani oboljelih. Međutim, novija saznanja otkrivaju cijeli niz poremećaja koje prate veliki depresivni poremećaj: od aktivacije upalnih puteva, povećanog oksidacijskog stresa do povećane aktivnosti osi hipofiza-hipotalamus-nadbubrežna žlijezda (HPA) (2). Znanstvenici su u potrazi za novim terapeutskim pristupima u liječenju depresije te je, u tom kontekstu,  prepoznat kurkumin kao molekula koja pokazuje obećavajuće rezultate (1,3).

Kurkumin je glavni biljni spoj i karakteristični žuti pigment praha kurkume koji se dobiva ekstrakcijom rizoma biljke Curcuma longa.

Kurkumin je najaktivniji sastojak kurkume i opisan je kao supstanca s protuupalnim, antioksidacijskim, imunomodulatornim, pro-apoptotskim i antiproliferatornim djelovanjem (4,5).

Sve više dokaza govori u prilog neuroprotektivnom djelovanju kurkumina, zbog čega se razmatra ili kao monoterapija ili kao potporna terapija kod depresije (6).

Kurkumin i depresija – klinička istraživanja

Istraživanja objavljena posljednjih godina pokazala su kako u podlozi depresije, među ostalim, leže proupalni citokini i oksidacijski stres. Upravo zbog dokazanih protuupalnih i antioksidacijskih svojstava, kurkumin predstavlja zanimljivu i potencijalno uspješnu terapiju depresije.

  • Učinak kurkumina na depresiju proučavan je u randomiziranoj, dvostruko-slijepoj, placebo-kontroliranoj studiji objavljenoj 2014. godine. 56 ispitanika s velikim depresivnim poremećajem je kroz razdoblje od 8 tjedana dobivalo ili kurkumin u dozi od 1 g (500 mg kurkumina dva puta dnevno) ili placebo. U početku studije zabilježeno je poboljšanje simptoma u obje skupine, međutim nakon 4. tjedna kurkumin je bio značajno učinkovitiji od placeba u poboljšanju simptoma depresije i anksioznosti. Dodatno, kod ispitanika s atipičnom depresijom zabilježen je još veći antidepresivni učinak kurkumina u usporedbi s placebom. Inače, atipičnu depresiju karakterizira „odgovor u raspoloženju”, tj. raspoloženje se popravlja kao odgovor na stvarni ili mogući pozitivni događaj te prekomjerno spavanje, značajno povećanje apetita, porast tjelesne mase i osjećaj težine i umora u rukama i nogama (2).
  • U dvostruko slijepoj, placebo kontroliranoj studiji objavljenoj 2015. godine razmatrana je primjena kurkumina kao potporne terapije antidepresivima. 108 muških ispitanika s MDD-om je kroz period od 6 tjedana, uz standardnu terapiju uzimalo 1000 mg kurkumina ili placebo. Rezultati su pokazali značajni antidepresivni učinak kurkumina te ukazali na njegovu sposobnost poboljšana ishoda standardne terapije antidepresivima velikog depresivnog poremećaja (7).
  • Najnovija studija na ovu temu objavljena ove godine pružila je nove dokaze u prilog kurkuminu kao potpornoj terapiji depresije. U dvostruko slijepoj, placebo kontroliranoj studiji, 65 ispitanika dobi 18 do 63 godine uz standardnu terapiju antidepresivima uzimalo je do 1500 mg kurkumina dnevno ili placebo. Nakon 12 tjedana utvrđen je značajni antidepresivni doprinos kurkumina terapiji velikog depresivnog poremećaja. Dodatno, kod muškaraca je zabilježen veći antidepresivni učinak nego kod žena (6).

Zanimljivo, istraživanja ukazuju na vremenski odmak djelovanja kurkumina – potrebno je i do nekoliko tjedana unosa da bi antidepresivni učinak kurkumina došao do izražaja što potvrđuje i meta-analiza 6 studija. Pokazalo se da kratkotrajna primjena kurkumina (kraće od 6 tjedana) ne pokazuje statistički značajno smanjene simptoma depresije, dok primjena dulja od 6 tjedana ima značajan antidepresivni učinak. Dodatno, analiza je pokazala kako kurkumin kao potporna terapija u liječenju depresije najbolje rezultate pokazuje kod osoba srednje dobi  (8).

Mehanizam djelovanja

Kurkumin posjeduje cijeli niz aktivnosti koji mogu objasniti njegovu učinkovitost, a koji uključuju:

  • snažno protuupalno djelovanje kurkumina očituje se u supresiji nekoliko upalnih citokina, kao što je TNF-α, interleukina (IL-1, -1β, -6 i -8) te ciklooksigenaze-2 (COX-2). Dodatno, kurkumin posjeduje sposobnost blokiranja inducibilne sintaze dušikovog monoksida (iNOS) smanjujući na taj način otpuštanje prouupalnog NO (slika 1).
  • moduliranje razine brojnih neurotransmitera poput povišenja razine dopamina i serotonina i smanjene razina kortizola što pozitivno utječe na raspoloženje
  • neuroprotektivno djelovanje odnosno poticanje neurogeneze kurkumina dobro je dokumentirano, a potječe iz pozitivnog  učinka na razinu moždanog neurotrofnog čimbenika (BDNF)
  • inhibicija enzima monoamin-oksidaze koji inače katalizira razgradnju serotonina i drugih monoaminskih neurotransmitera
  • poticanje antioksidativnog odgovora organizma kurkumina očituje se sposobnošću da povećava aktivnost enzima koji djeluju kao antioksidansi poput superoksid dismutaze i glutation peroksidaze (1, 6, 9, 10).
Slika 1: Molekularni mehanizmi na koje djeluje kurkumin.

Što možemo zaključiti?

Veliki depresivni poremećaj je česta bolest kod koje je, unatoč širokoj dostupnosti lijekova, postotak potpunog izlječenja nizak, a učestalost vraćanja simptoma visok.  Veliki napori ulažu se u pronalazak novih supstanci koji će pružiti učinkovitu terapiju za depresiju.

Istraživanja pokazuju da kurkumin, polifenol sa snažnim protuupalnim i neuroprotektivnim djelovanjem u dozi od 500 -1500 mg dnevno može biti učinkovit kao monoterapija ili kao potporna terapija kod depresije.

Autor: Sandra Krstev Barać, mag.nutr.

Literatura:

1. Kulkarni S, Dhir A, Akula KK. Potentials of curcumin as an antidepressant. Scientific WorldJournal. 2009;9:1233-41.

2. Lopresti AL, Maes M, Maker GL, Hood SD, Drummond PD. Curcumin for the treatment of major depression: a randomised, double-blind, placebo controlled study. J Affect Disord. 2014;167:368-75.

3. Esmaily H, Sahebkar A, Iranshahi M, Ganjali S, Mohammadi A, Ferns G, Ghayour-Mobarhan M. An investigation of the effects of curcumin on anxiety and depression in obese individuals: A randomized controlled trial. Chin J Integr Med. 2015;21(5):332-8.

4. Ammon HP, Wahl MA. Pharmacology of Curcuma longa. Planta Med 1991; 57: 1-7 [PMID: 2062949 DOI: 10.1055/s-2006-960004].

5. Jain SK. Ethnobotany and research on medicinal plants in India. Ciba Found Symp 1994; 185: 153-164; discussion 164-168 [PMID:7736852].

6. Kanchanatawan B et al. Add-on Treatment with Curcumin Has Antidepressive Effects in Thai Patients with Major Depression: Results of a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study. Neurotox Res. 2018. doi: 10.1007/s12640-017-9860-4. [Epub ahead of print]

7. Yu, J.J., Pei, L.B., Zhang, Y., Wen, Z.Y., Yang, J.L., 2015. Chronic supplementation of curcumin enhances the efficacy of antidepressants in major depressive disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. J. Clin. Psychopharmacol.35, 406–410.

8. Al-Karawi D, Al Mamoori DA, Tayyar Y. The Role of Curcumin Administration in Patients with Major Depressive Disorder: Mini Meta-Analysis of Clinical Trials. Phytother Res. 2016;30(2):175-83.

9. Tizabi Y, Hurley LL, Qualls Z, Akinfiresoye L. Relevance of the anti-inflammatory properties of curcumin in neurodegenerative diseases and depression. Molecules. 2014; 19(12):20864-79.

10. Lopresti AL, Hood SD, Drummond PD. Multiple antidepressant potential modes of action of curcumin: a review of its anti-inflammatory, monoaminergic, antioxidant, immune-modulating and neuroprotective effects. J Psychopharmacol. 2012;26(12):1512-24.

11. Lopresti AL, Drummond PD. Efficacy of curcumin, and a saffron/curcumin combination for the treatment of major depression: A randomised, double-blind, placebo-controlled study. J Affect Disord. 2017.207:188-196.

12. Schiborr C, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J. The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res. 2014;58(3):516-27.

J Alzheimers Dis. 2006;10:1–7.

Istaknuti proizvodi

Istaknuti proizvodi

Održavanje obrambene otpornosti organizma snagom kurkumina i vitamina D.

20.97