Važna zajednička karakteristika kurkumina i vitamina D

    5 MIN      ALMAGEA      10.01.2024

Vitamin D, točnije 1,25-dihidroksikolekalciferol, ima širok spektar djelovanja u ljudskom organizmu. Iako je uloga vitamina D poglavito vezana za mišićni i koštani sustav, u novije vrijeme dokazani su i brojni drugi učinci poput njegove koristi za zdravlje imunološkog, endokrinog i neurološkog sustava.

Mehanizam djelovanja vitamina D u organizmu

Obavezni posrednik djelovanja vitamina D je čimbenik koji omogućuje transkripciju gena, a radi se vitamin D receptoru (VDR). Vezanjem vitamina D na receptor pokreće se niz reakcija. Kompleks 1,25D-VDR veže se za VDRE = element koji reagira na vitamin D i receptor za vitamin A (RXR) s kojim čini heterodimer. Tek se tada aktivira niz koaktivatora (DRIP kompleks) koji nakon što se aktivira, pokreće mehanizme transkripcije gena „Prepisivanjem“ s mRNA na tRNA dolazi u konačnici do biosinteze proteina koji je odgovoran za biološki učinak vitamina D u ciljnoj stanici i tkivu.

VDR – više od „običnog“ receptora za vitamin D

Osim klasičnog učinka kompleksa 1,25D-VDR na homeostazu kosti, otkriveno je i kako ovaj kompleks može utjecati na rast i dijeljenje stanice. Primjerice, vitamin D i njegovi analozi pokazuju potencijal u prevenciji razvitka karcinoma, poglavito debelog crijeva i prostate. Međutim, nije samo vitamin D ključ antikarcinogenog djelovanja. Naime, otkriveno je kako važnu ulogu igra i sam receptor VDR. Na ovaj receptor mogu se vezati i druge tvari osim vitamina D, poput karcinogene supstance žučne kiseline litokolata (LCA). Vezanjem na VDR receptor karcinogena žučna kiselina prestaje biti karcinogena, štoviše, ispoljava iste tradicionalne funkcije u organizmu kao i sam vitamin D. Upravo ovaj primjer ukazuje na mogućnost postojanja i drugih tvari sposobnih vezati se za VDR.

Potvrđeno vezanje kurkumina za VDR

Američki su znanstvenici ispitali može li se kurkumin vezati za VDR receptor, s obzirom da se kurkumin i vitamin D poklapaju u svom djelovanju. Primjerice, otkriveno je kako obje molekule suprimiraju aktivnost NF-kB, signalne molekule poznate po poticanju nastanka karcinoma.

Istraživanje na kulturi stanica kolona pokazalo je kako se kurkumin zaista veže za VDR i pokreće istu kaskadu reakcija kao i vitamin D te u konačnici aktivira gene koji sudjeluju u prevenciji karcinoma (CYP3A4, CYP24, p21, TRPV6).

Sinergijsko djelovanje vitamina D i kurkumina potvrđeno je na stanicama zloćudne promijelocitne leukemije. Terapija kurkuminom u kombinaciji s vitaminom D jače je stimulirala zaštitne gene u usporedbi s terapijom samo s vitaminom D. Ovo je otkriće vrlo zanimljivo s obzirom da VDR imaju jači afinitet za vezanje vitamina D, dok je afinitet za vezanje kurkumina vrlo slab. Dakle u okruženju u kojem ima obilje vitamina D, kurkumin se neće uspjeti vezati za VDR u značajnim količinama. No opet, stimulacija „pravih“ gena jača je u prisutnosti kurkumina zahvaljujući još jednom, neovisnom mehanizmu djelovanja, što je dokaz višestrukog moćnog djelovanja kurkumina u stanicama.

Autor: prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, klinički nutricionist

Literatura:

1. Bartik L, Whitfield GK, Kaczmarska M, Lowmiller CL, Moffet EW, Furmick JK, Hernandez Z, Haussler CA, Haussler MR, Jurutka PW. Curcumin: a novel nutritionally derived ligand of the vitamin D receptor with implications for colon cancer chemoprevention. J Nutr Biochem. 2010 Dec;21(12):1153-61.

Istaknuti proizvodi

Istaknuti proizvodi

Održavanje obrambene otpornosti organizma snagom kurkumina i vitamina D.

20.97